algemene voorwaarden

Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten tussen de besteller en Opus Mushrooms BV (“Opus Mushrooms”).
 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan de besteller slechts een beroep doen indien en voor zover deze door Opus Mushrooms uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. De Koper met wie op deze voorwaarden een overeenkomst is gesloten, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op vervolgovereenkomsten tussen hem en Opus Mushrooms.

Totstandkomingsovereenkomstovereenkomst wordt gesloten

 1. Er is sprake van een aankoop tussen Opus Mushrooms en de Besteller wanneer de Besteller een aanbod van Opus Mushrooms aanvaardt door het door Opus Mushrooms ter beschikking gestelde formulier volledig en correct in te vullen.

Prijs

 1. Opus Mushrooms behoudt zich het recht voor om de prijzen van de in haar servicevorm aangeboden producten gedurende de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Opus Mushrooms de Besteller minimaal 14 dagen van tevoren op de hoogte stelt en de Besteller de mogelijkheid heeft om binnen 10 dagen de service aan te vragen. . zonder dat de Koper enige vergoeding betaalt voor niet geleverde producten.
 2. Promotiecodes en cadeaubonnen hebben de geldigheidsduur die bij uitgifte door Opus Mushrooms wordt aangegeven.
 3. Promoties en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Opus Mushrooms Friends – Kortingscodes mogen niet worden gebruikt voor commerciële en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan ​​om de merknaam Opus Mushrooms en alle mogelijke combinaties van spelfouten binnen url-combinaties te gebruiken om verkeer aan te trekken dat wordt gebruikt om de vriendenkortingscode te verspreiden.
 6. Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven (via persoonlijke social media kanalen, e-mail, mond-tot-mondreclame). Het aanbieden aan de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
 7. Iedere (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling wordt geregistreerd en heeft tot gevolg dat het gebruik van de vriendenkortingscodes wordt geweigerd. Opus Mushrooms behoudt zich het recht voor om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 8. Opus Mushrooms behoudt zich het recht voor om uitgegeven kortingscodes op elk moment te annuleren en opgebouwde tegoeden met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betaling

 1. Voor betaling kan de Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Opus Mushrooms aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Bij gebruik van een door Opus Mushrooms verzonden betaallink voor automatische incasso aan de Koper, machtigt de Koper Opus Mushrooms om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling vindt plaats uiterlijk 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt voorafgaand aan elke serviceperiode plaats.
 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of doordat er onvoldoende saldo op de betreffende rekening staat, wordt een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht.
 5. Indien betaling na de eerste aanmaning niet binnen de daarin gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opus Mushrooms gerechtigd de dienstverlening eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige bedragen te innen en de daaraan verbonden incassokosten op Koper te verhalen. .
 6. De producten blijven eigendom van Opus Mushrooms totdat de Koper de producten heeft betaald.
 7. Facturen en betalingsherinneringen worden door Opus Mushrooms elektronisch verzonden.

Levering, levertijd en uitvoering

 1. Levering vindt plaats op kosten van Opus Mushrooms op het bij de bestelling opgegeven adres.
 2. De Koper (dwz de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de aangever en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
 3. Opus Mushrooms biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
 4. De besteller is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van contactgegevens, inclusief het afleveradres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet correct zijn ingevuld, zal Opus Mushrooms de bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw versturen en de verzendkosten in rekening brengen.

Abonnementshouders

 1. Levering van abonnementhouders vindt maandelijks plaats op de datum van eerste bestelling.
 2. Maandelijkse automatische incasso vindt plaats 7 dagen voor levering.
 3. Abonnementhouders kunnen het abonnement 7 dagen voor de leverdatum kosteloos pauzeren.
 4. Het abonnement kan 14 dagen vóór de ingangsdatum van de nieuwe maand worden opgezegd.
 5. Beëindiging van de overeenkomst: De Besteller kan te allen tijde de overeenkomst tijdelijk onderbreken, de door Opus Mushrooms aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn voor de volgende levering. Opus Mushrooms hanteert een termijn van 7 dagen vóór de volgende levering voor annulering.

Opbrengst

Een bestelling kan worden geretourneerd naar het volgende adres: Opus Mushrooms BV, TT Vasumweg 53, 1033SE Amsterdam. Indien de Koper de producten reeds heeft betaald, zal Opus Mushrooms de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen aan de Koper terugbetalen.

Recht om te annuleren

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( info@opus15.co ) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als u voor een ander soort bezorging hebt gekozen dan het goedkoopste type standaardbezorging dat door ons wordt aangeboden). Wij kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige handelingen door u. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan –

(a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u ontvangen, of

(b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de goederen heeft geretourneerd, of

(c) als er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen.

Wij vergoeden de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de initiële transactie heeft gedaan, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen zonder onnodige vertraging terug te sturen of aan ons te overhandigen, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Gegevensbescherming

 1. De door de Besteller aan Opus Mushrooms verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling, in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Opus Mushrooms garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze op grond van de door Opus Mushrooms verstrekte gegevens bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die voor dat gebruiksdoel gelden.
 2. Opus Mushrooms garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd of geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruik te maken van kinderarbeid.
 3. Opus Mushrooms worden geproduceerd in Amsterdam.
 4. Alle aansprakelijkheid voor de productie van Opus Mushrooms ligt bij Opus Mushrooms

Veranderingen

 1. Opus Mushrooms behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Ontbinding

 1. Indien de Besteller zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, heeft Opus Mushrooms de keuze:
  a.)mogelijkheid om binnen een door Opus Mushrooms gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b.) de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden; Opus Mushrooms behoudt zich te allen tijde het recht voor om, naast ontbinding van de overeenkomst, een volledige vergoeding van alle schade en kosten op de Koper te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle verplichtingen tussen Opus Mushrooms en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Opus Mushrooms en de Besteller, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met de overeenkomst.

Wil jij onze paddenstoelen testen? Koop onze samplekit!