Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Opus Mushrooms BV (“Opus Mushrooms”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedden kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover door Opus Mushrooms uitsluitend toegestaan.
 3. De Besteller met wie één keer op de deze voorwaarden is gecontracteerd, de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Opus Mushrooms.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Tussen Opus Mushrooms en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Opus Mushrooms verkoopt middels het volledig en correct invullen van het door Opus Mushrooms beschikbaar vervaardigd formulier.

Prijs

 1. Opus Mushrooms blijkt zich het recht voor de prijzen van de deur haar in service aangebodenvorm producten tijdens de productie van de service te wijzigen, waarbij Opus Mushrooms Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 2. Actiecodes en giftcards hebben een geldigheidsduur die door Opus Mushrooms wordt vermeld bij uitgifte.
 3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad aanwezig is.
 4. Opus Mushrooms vrienden – kortingscodes mogen niet worden gebruikt voor mogelijke doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze worden uitgegeven.
 5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan ​​om de Opus Mushrooms merknaam en alle mogelijke combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
 6. Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te beslissen (via persoonlijke social media kanalen, e-mail, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
 7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden-kortingscodes wordt ontzegd. Opus Mushrooms blijkt zich het recht te hebben om de contractuele korting en het probleemegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 8. Opus Mushrooms gebruikt zich het recht om ten alle tijden verspreide kortingscodes te annuleren en vloeiende tegoeden met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betaling

 1. Voor de betaling kan de Bestelling uitsluitend gebruik maken van de deur Opus Champignons aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Opus Mushrooms voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Opus Mushrooms toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats vooraf aan elke serviceperiode.
 4. Bij een niet-tijdige betaling, bijvoorbeeld door het afschrijven van een afgeschreven bedrag of een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de vastgestelde termijnen tegelijkertijd is, is Opus Mushrooms gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, verminderd het recht op compensatie en het recht om achterstallige betalingen te innen en vaste incassokosten op Besteller te verhalen.
 6. De producten blijven in eigendom van Opus Mushrooms totdat Besteller de producten heeft betaald.
 7. Facturen en betalingsherinneringen worden door Opus Mushrooms uitsluitend elektronisch verzonden.

Levering, levering en uitvoering

 1. Levering geschiedt op kosten van Opus Mushrooms op het bij de bestelling onvermijdelijk adres.
 2. De Besteller (dwz de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de aangever en importeur zijn in het land waarvoor de zending bedoeld is.
 3. Opus Mushrooms biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
 4. Besteller is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Opus Mushrooms de bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

Herroeping/Retournering

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Opus Mushrooms, TT Vasumweg 53, 1033SE Amsterdam, info@opus15.co) via een dubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping uitbreiden, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en sturen via onze website Opus Mushrooms.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroepingverzoek sturen. Om de herroepingstermijn na het leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Terugbetaling als gevolg van herroeping zal binnen 4 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring plaats vinden na ontvangst van retour.

 1. Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Opus Mushrooms achterlaten conform de door Opus Mushrooms gegeven instructies.
 3. Een bestelling kan worden aangetrokken aan het volgende adres: Opus Opus Mushrooms, TT Vasumweg 53, 1033SE Amsterdam.
 4. Indien Besteller de producten riet betaald heeft, zal Opus Mushrooms de betaling binnen 14 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terugbetalen.

Gegevensbescherming

 1. De door Besteller aan Opus Mushrooms verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Opus Mushrooms voorwaardelijk slechts dat de door haar geleverde producten zijn geschikt voor het doel waarvoor zij op grond van de deur Opus Mushrooms verstrekte informatie bedoeld zijn en geldig dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 2. Opus Mushrooms identiek dat de door haar geleverde producten en diensten geproduceerd worden geproduceerd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
 3. Opus Mushrooms wordt vervaardigd in Amsterdam.
 4. Alle verantwoordelijkheid voor de productie van Opus Mushrooms is aan Opus Mushrooms.

Wijzigingen

 1. Opus Mushrooms gebruikt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Ontbindend

 1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan Opus Mushrooms de keuze om:
  a.) de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een deur Opus Mushrooms vastgestelde termijn afgesproken aan zijn verplichtingen te voldoen; b.) de overeenkomst zonder waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Opus Mushrooms gebruikt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle verplichtingen tussen Opus Mushrooms en de Besteller is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief uitgesloten van eventuele geschillen tussen Opus Mushrooms en de Besteller, die voortvloeide uit dan wel schadelijk verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Laatste update: Amsterdam, december 2019

Wil jij onze paddenstoelen testen? Koop onze samplekit!